شاعری شهردار اهواز در وضعیت خود با ارسال تصویری از سردار شاهوارپور نوشت: کسی که گلوی عربستان رو گرفته و نمیذاره توی خوزستان غلطی بکنن بایدم آمریکا تحریمش کنه! سردار ما حالا دوست داشتنی تر از قبل است.

شاعری شهردار اهواز در وضعیت خود با ارسال تصویری از سردار شاهوارپور نوشت: کسی که گلوی عربستان رو گرفته و نمیذاره توی خوزستان غلطی بکنن بایدم آمریکا تحریمش کنه!
سردار ما حالا دوست داشتنی تر از قبل است.