کلیپ/ اجرای طرح محدودیت و ممنوعیت توسط پلیس راهنمایی و رانندگی دزفول کاری از کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا شهرستان دزفول – فرمانداری ویژه شهرستان دزفول

کلیپ/ اجرای طرح محدودیت و ممنوعیت توسط پلیس راهنمایی و رانندگی دزفول

کاری از کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا شهرستان دزفول – فرمانداری ویژه شهرستان دزفول